1 - Vel âdiyâti dabhâ(dabhan).

2 - Fel mûriyâti kadhâ(kadhan).

3 - Fel mugîrâti subhâ(subhan).

4 - Fe eserne bihî nak’â(nak’en).

5 - Fe vesatne bihî cem’â(cem’an).

6 - İnnel insâne li rabbihî le kenûd(kenûdun).

7 - Ve innehu alâ zâlike le şehîd(şehîdun).

8 - Ve innehu li hubbil hayri le şedîd(şedîdun).

9 - E fe lâ ya’lemu izâ bu’siramâ fîl kubûr(kubûri).

10 - Ve hussıle mâ fîs sudûr(sudûri).

11 - İnne rabbehum bihim yevme izin le habîr(habîrun).