1 - Kul huvallâhu ehad(ehadun).

2 - Allâhus samed(samedu).

3 - Lem yelid ve lem yûled.

4 - Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun).