1 - Tâ, sin, mim.

2 - Tilke âyâtul kitâbil mubîn(mubîni).

3 - Lealleke bâhıun nefseke ellâ yekûnû mu’minîn(mu’minîne).

4 - İn neşe’ nunezzil aleyhim mines semâi âyeten fe zallet a’nâkuhum lehâ hâdıîn(hâdıîne).

5 - Ve mâ ye’tîhim min zikrin miner rahmâni muhdesin illâ kânû anhu mu’ridîn(mu’ridîne).

6 - Fe kad kezzebû fe seye’tîhim enbâu mâ kânû bihî yestehziûn(yestehziûne).

7 - E ve lem yerev ilel ardı kem enbetnâ fîhâ min kulli zevcin kerîm(kerîmin).

8 - İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

9 - Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîme).

10 - Ve iz nâdâ rabbuke mûsâ eni’til kavmez zâlimîn(zâlimîne).

11 - Kavme fir’avn(fir’avne), e lâ yettekûn(yettekûne).

12 - Kâle rabbi innî ehâfu en yukezzibûn(yukezzibûni).

13 - Ve yadîku sadrî ve lâ yentaliku lisânî fe ersil ilâ hârûn(hârûne).

14 - Ve lehum aleyye zenbun fe ehâfu en yaktulûn(yaktulûni).

15 - Kâle kellâ, fezhebâ bi âyâtinâ innâ meakum mustemiûn(mustemiûne).

16 - Fe’tiyâ fir’avne fe kûlâ innâ resûlu rabbil âlemîn(âlemîne).

17 - En ersil meanâ benî isrâîl(isrâîle).

18 - Kâle e lem nurabbike fînâ velîden ve lebiste fînâ min umurike sinîn(sinîne).

19 - Ve fealte fa’letekelletî fealte ve ente minel kâfirîn(kâfirîne).

20 - Kâle fealtuhâ izen ve ene mined dâllîn(dâllîne).

21 - Fe ferartu minkum lemmâ hıftukum fe vehebe lî rabbî hukmen ve cealenî minel murselîn(murselîne).

22 - Ve tilke ni’metun temunnuhâ aleyye en abbedte benî isrâîl(isrâîle).

23 - Kâle fir’avnu ve mâ rabbul âlemîn(âlemîne).

24 - Kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ, in kuntum mûkınîn(mûkınîne).

25 - Kâle li men havlehû e lâ testemiûn(testemiûne).

26 - Kâle rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn(evvelîne).

27 - Kâle inne resûlekumullezî ursile ileykum le mecnûn(mecnûnun).

28 - Kâle rabbul meşrıkı vel magribi ve mâ beynehumâ, in kuntum ta’kılûn(ta’kılûne).

29 - Kâle leinittehazte ilâhen gayrî le ec’alenneke minel mescûnîn(mescûnîne).

30 - Kâle e ve lev ci’tuke bi şey’in mubîn(mubînin).

31 - Kâle fe’ti bihî in kunte mines sâdikîn(sâdikîne).

32 - Fe elkâ asâhu fe izâ hiye su’bânun mubîn(mubînun).

33 - Ve nezea yedehu fe izâ hiye beydâu lin nâzırîn(nâzırîne).

34 - Kâle lil melei havlehû inne hâzâ le sâhırun alîm(alîmun).

35 - Yurîdu en yuhricekum min ardıkum bi sıhrihî fe mâzâ te’murûn(te’murûne).

36 - Kâlû ercih ve ehâhu veb’as fîl medâini hâşirîn(hâşirîne).

37 - Ye’tûke bi kulli sehhârin alîm(alîmin).

38 - Fe cumias seharatu li mîkâti yevmin ma’lûm(ma’lûmin).

39 - Ve kîle lin nâsi hel entum muctemiûn(muctemiûne).

40 - Leallenâ nettebius seharate in kânû humul gâlibîn(gâlibîne).

41 - Fe lemmâ câes seharatu kâlû li fir’avne e inne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibîn(gâlibîne).

42 - Kâle neam ve innekum izen le minel mukarrabîn(mukarrabîne).

43 - Kâle lehum mûsâ elkû mâ entum mulkûn(mulkûne).

44 - Fe elkav hıbâlehum ve ısıyyehum ve kâlû bi izzeti fir’avne innâ le nahnul gâlibûn(gâlibûne).

45 - Fe elkâ mûsâ asâhu fe izâ hiye telkafu mâ ye’fikûn(ye’fikûne).

46 - Fe ulkıyes seharatu sâcidîn(sâcidîne).

47 - Kâlû âmennâ bi rabbil âlemîn(âlemîne).

48 - Rabbi mûsâ ve hârûn(hârûne).

49 - Kâle âmentum lehu kable en âzene lekum, innehu le kebîrukumullezî allemekumus sıhr(sıhra), fe le sevfe ta’lemûn(ta’lemûne), le ukattıanne eydiyekum ve erculekum min hılâfin ve le usallibennekum ecmaîn(ecmaîne).

50 - Kâlû lâ dayra innâ ilâ rabbinâ munkalibûn(munkalibûne).

51 - İnnâ natmeu en yagfira lenâ rabbunâ hatâyânâ en kunnâ evvelel mu’minîn(mu’minîne).

52 - Ve evhaynâ ilâ mûsâ en esri bi ıbâdî innekum muttebeûn(muttebeûne).

53 - Fe ersele fir’avnu fîl medâini hâşirîn(hâşirîne).

54 - İnne hâulâi le şirzimetun kalîlûn(kalîlûne).

55 - Ve innehum lenâ le gâizûn(gâizûne).

56 - Ve innâ le cemîun hâzirûn(hâzirûne).

57 - Fe ahracnâhum min cennâtin ve uyûn(uyûnin).

58 - Ve kunûzin ve makâmin kerîm(kerîmin).

59 - Kezâlik(kezâlike), ve evresnâhâ benî isrâîl(isrâîle).

60 - Fe etbeûhum muşrikîn(muşrikîne).

61 - Fe lemmâ terâel cem’âni kâle ashâbu musâ innâ le mudrakûn(mudrakûne).

62 - Kâle kellâ, inne maiye rabbî seyehdîn(seyehdîni).

63 - Fe evhaynâ ilâ mûsâ enıdrib bi asâkel bahr(bahra), fenfeleka fe kâne kullu firkın ket tavdil azîm(azîmi).

64 - Ve ezlefnâ semmel âharîn(âharîne).

65 - Ve enceynâ mûsâ ve men meahû ecmaîn(ecmaîne).

66 - Summe agraknel âharîn(âharîne).

67 - İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

68 - Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

69 - Vetlu aleyhim nebee ibrâhîm(ibrâhîme).

70 - İz kâle li ebîhi ve kavmihî mâ ta’budûn(ta’budûne).

71 - Kâlû na’budu asnâmen fe nezallu lehâ âkifîn(âkifîne).

72 - Kâle hel yesmeûnekum iz ted’ûn(ted’ûne).

73 - Ev yenfeûnekum ev yedurrûn(yedurrûne).

74 - Kâlû bel vecednâ âbâenâ kezâlike yef’alûn(yef’alûne).

75 - Kâle e fe raeytum mâ kuntum ta’budûn(ta’budûne).

76 - Entum ve âbâukumul akdemûn(akdemûne).

77 - Fe innehum aduvvun lî illâ rabbel âlemîn(âlemîne).

78 - Ellezî halakanî fe huve yehdîn(yehdîni).

79 - Vellezî huve yut’ımunî ve yeskîn(yeskîni).

80 - Ve izâ maridtu fe huve yeşfîn(yeşfîni).

81 - Vellezî yumîtunî summe yuhyîn(yuhyîni).

82 - Vellezî atmeu en yagfira lî hatîetî yevmed dîn(dîni).

83 - Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn(sâlihîne).

84 - Vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîn(âhırîne).

85 - Vec’alnî min veraseti cennetin naîm(naîmi).

86 - Vagfir li ebî innehu kâne mined dâllîn(dâllîne).

87 - Ve lâ tuhzinî yevme yûb’asûn(yûb’asûne).

88 - Yevme lâ yenfau mâlun ve lâ benûn(benûne).

89 - İllâ men etâllâhe bi kalbin selîm(selîmin).

90 - Ve uzlifetil cennetu lil muttekîn(muttekîne).

91 - Ve burrizetil cahîmu lil gâvîn(gâvîne).

92 - Ve kîle lehum eyne mâ kuntum ta’budûn(ta’budûne).

93 - Min dûnillâh(dûnillâhi), hel yensurûnekum ev yentesırûn(yentesırûne).

94 - Fe kubkıbû fîhâ hum vel gâvun(gâvune).

95 - Ve cunûdu iblîse ecmeûn(ecmeûne).

96 - Kâlû ve hum fîhâ yahtesımûn(yahtesımûne).

97 - Tallâhi in kunnâ le fî dalâlin mubîn(mubînin).

98 - İz nusevvîkum bi rabbil âlemîn(âlemîne).

99 - Ve mâ edallenâ illel mucrimûn(mucrimûne).

100 - Fe mâ lenâ min şâfiîn(şâfiîne).

101 - Ve lâ sadîkın hamîm(hamîmin).

102 - Fe lev enne lenâ kerraten fe nekûne minel mu’minîn(mu’minîne).

103 - İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

104 - Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

105 - Kezzebet kavmu nûhınil murselîn(murselîne).

106 - İz kâle lehum ehûhum nûhun e lâ tettekûn(tettekûne).

107 - İnnî lekum resûlun emîn(emînun).

108 - Fettekûllâhe ve etîûn(etîûni).

109 - Ve mâ es’elukum aleyhi min ecr(ecrin), in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn(âlemîne).

110 - Fettekûllâhe ve etîûn(etîûni).

111 - Kâlû e nu’minu leke vettebeakel erzelûn(erzelûne).

112 - Kâle ve mâ ilmî bimâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

113 - İn hısâbuhum illâ alâ rabbî lev teş’urûn(teş’urûne).

114 - Ve mâ ene bi târidil mu’minîn(mu’minîne).

115 - İn ene illâ nezîrun mubîn(mubînun).

116 - Kâlû le in lem tentehi yâ nûhule tekûnenne minel mercûmîn(mercûmîne).

117 - Kâle rabbi inne kavmî kezzebûn(kezzebûni).

118 - Feftah beynî ve beynehum fethan ve neccinî ve men maiye minel mu’minîn(mu’minîne).

119 - Fe enceynâhu ve men meahu fîl fulkil meşhûn(meşhûni).

120 - Summe agraknâ ba’dul bâkîn(bâkîne).

121 - İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

122 - Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

123 - Kezzebet âdunil murselîn(murselîne).

124 - İz kâle lehum ehûhum hûdun e lâ tettekûn(tettekûne).

125 - İnnî lekum resûlun emîn(emînun).

126 - Fettekullâhe ve etîûn(etîûni).

127 - Ve mâ es’elukum aleyhi min ecr(ecrin), in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn(âlemîne).

128 - E tebnûne bi kulli rîın âyeten ta’besûn(ta’besûne).

129 - Ve tettehızûne mesânia leallekum tahludûn(tahludûne).

130 - Ve izâ betaştum betaştum cebbârîn(cebbârîne).

131 - Fettekullâhe ve etîûn(etîûni).

132 - Vettekûllezî emeddekum bimâ ta’lemûn(ta’lemûne).

133 - Emeddekum bi en’âmin ve benîn(benîne).

134 - Ve cennâtin ve uyûn(uyûnin).

135 - İnnî ehâfu aleykum azâbe yevmin azîm(azîmin).

136 - Kâlû sevâun aleynâ e vaazte em lem tekun minel vâızîn(vâızîne).

137 - İn hâzâ illâ hulukul evvelîn(evvelîne).

138 - Ve mâ nahnu bi muazzebîn(muazzebîne).

139 - Fe kezzebûhu fe ehleknâhum, inne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

140 - Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

141 - Kezzebet semûdul murselîn(murselîne).

142 - İz kâle lehum ehûhum sâlihun e lâ tettekûn(tettekûne).

143 - İnnî lekum resûlun emîn(emînun).

144 - Fettekullâhe ve etîûn(etîûni).

145 - Ve mâ es’elukum aleyhi min ecr(ecrin), in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn(âlemîne).

146 - E tutrakûne fî mâ hâhunâ âminîn(âminîne).

147 - Fî cennâtin ve uyûn(uyûnin).

148 - Ve zurûın ve nahlin tal’uhâ hedîm(hedîmun).

149 - Ve tenhıtûne minel cibâli buyûten fârihîn(fârihîne).

150 - Fettekullâhe ve etîûn(etîûni).

151 - Ve lâ tutîû emral musrifîn(musrifîne).

152 - Ellezîne yufsidûne fîl ardı ve lâ yuslihûn(yuslihûne).

153 - Kâlû innemâ ente minel musahharîn(musahharîne).

154 - Mâ ente illâ beşerun mislunâ, fe’ti bi âyetin in kunte mines sâdikîn(sâdikîne).

155 - Kâle hâzihî nâkatun lehâ şirbun ve lekum şirbu yevmin ma’lûm(ma’lûmin).

156 - Ve lâ temessûhâ bi sûin fe ye’huzekum azâbu yevmin azîm(azîmin).

157 - Fe akarûhâ fe asbahû nâdimîn(nâdimîne).

158 - Fe ehazehumul azâb(azâbu), inne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

159 - Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

160 - Kezzebet kavmu lûtınil murselîn(murselîne).

161 - İz kâle lehum ehûhum lûtun e lâ tettekûn(tettekûne).

162 - İnnî lekum resûlun emîn(emînun).

163 - Fettekullâhe ve etîûn(etîûni).

164 - Ve mâ es’elukum aleyhi min ecr(ecrin), in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn(âlemîne).

165 - E te’tûnez zukrâne minel âlemîn(âlemîne).

166 - Ve tezerûne mâ halaka lekum rabbukum min ezvâcikum, bel entum kavmun âdûn(âdûne).

167 - Kâlû le in lem tentehi yâ lûtu le tekûnenne minel muhracîn(muhracîne).

168 - Kâle innî li amelikum minel kâlîn(kâlîne).

169 - Rabbi neccinî ve ehlî mimmâ ya’melûn(ya’melûne).

170 - Fe necceynâhu ve ehlehû ecmaîn(ecmaîne).

171 - İllâ acûzen fîl gâbirîn(gâbirîne).

172 - Summe demmernel âharîn(âharîne).

173 - Ve emtarnâ aleyhim matara(mataran), fe sâe matarul munzerîn(munzerîne).

174 - İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

175 - Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

176 - Kezzebe ashâbul eyketil murselîn(murselîne).

177 - İz kâle lehum şuaybun e lâ tettekûn(tettekûne).

178 - İnnî lekum resûlun emîn(emînun).

179 - Fettekullâhe ve etîûn(etîûni).

180 - Ve mâ es’elukum aleyhi min ecr(ecrin), in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn(âlemîne).

181 - Evfûl keyle ve lâ tekûnû minel muhsirîn(muhsirîne).

182 - Vezinû bil kıstâsil mustekîm(mustekîmi).

183 - Ve lâ tebhasun nâse eşyâehum ve lâ ta’sev fîl ardı mufsidîn(mufsidîne).

184 - Vettekûllezî halakakum vel cibilletel evvelîn(evvelîne).

185 - Kâlû innemâ ente minel musahharîn(musahharîne).

186 - Ve mâ ente illâ beşerun mislunâ ve in nazunnuke le minel kâzibîn(kâzibîne).

187 - Fe eskıt aleynâ kisefen mines semâi in kunte mines sâdıkîn(sâdıkîne).

188 - Kâle rabbî a’lemu bi mâ ta’melûn(ta’melûne).

189 - Fe kezzebûhu fe ehazehum azâbu yevmiz zulleh(zulleti), innehu kâne azâbe yevmin azîm(azîmin).

190 - İnne fî zâlike le âyeh(âyeten), ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

191 - Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîmu).

192 - Ve innehu le tenzîlu rabbil âlemîn(âlemîne).

193 - Nezele bihir rûhul emîn(emînu).

194 - Alâ kalbike li tekûne minel munzirîn(munzirîne).

195 - Bi lisânin arabiyyin mubîn(mubînin).

196 - Ve innehu lefî zuburil evvelîn(evvelîne).

197 - E ve lem yekun lehum âyeten en ya’lemehu ulemâu benî isrâîl(isrâîle).

198 - Ve lev nezzelnâhu alâ ba’dıl a’cemîn(a’cemîne).

199 - Fe karaehu aleyhim mâ kânû bihî mu’minîn(mu’minîne).

200 - Kezâlike seleknâhu fî kulûbil mucrimîn(mucrimîne).

201 - Lâ yu’minûne bihî hattâ yeravul azâbel elîm(elîme).

202 - Fe ye’tîyehum bagteten ve hum lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

203 - Fe yekûlû hel nahnu munzarûn(munzarûne).

204 - E fe bi azâbinâ yesta’cilûn(yesta’cilûne).

205 - E fe raeyte in metta’nâhum sinîn(sinîne).

206 - Summe câehum mâ kânû yûadûn(yûadûne).

207 - Mâ agnâ anhum mâ kânû yumetteûn(yumetteûne).

208 - Ve mâ ehleknâ min karyetin illâ lehâ munzirûn(munzirûne).

209 - Zikrâ, ve mâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne).

210 - Ve mâ tenezzelet bihiş şeyâtîn(şeyâtînu).

211 - Ve mâ yenbagî lehum ve mâ yestetîûn(yestetîûne).

212 - İnnehum anis sem’i le ma’zûlûn(ma’zûlûne).

213 - Fe lâ ted’u meallahi ilâhen âhara fe tekûne minel muazzebîn(muazzebîne).

214 - Ve enzir aşîretekel akrebîn(akrebîne).

215 - Vahfıd cenâhake li menittebeake minel mu’minîn(mu’minîne).

216 - Fe in asavke fe kul innî berîun mimmâ ta’melûn(ta’melûne).

217 - Ve tevekkel alel azîzir rahîm(rahîmi).

218 - Ellezî yerâke hîne tekûm(tekûmu).

219 - Ve tekallubeke fîs sâcidîn(sâcidîne).

220 - İnnehu huves semîul alîm(alîmu).

221 - Hel unebbiukum alâ men tenezzeluş şeyâtîn(şeyâtînu).

222 - Tenezzelu alâ kulli effâkin esîm(esîmin).

223 - Yulkûnes sem’a ve ekseruhum kâzibûn(kâzibûne).

224 - Veş şuarâu yettebiuhumul gâvun(gâvune).

225 - E lem tera ennehum fî kulli vâdin yehîmûn(yehîmûne).

226 - Ve ennehum yekûlûne mâ lâ yef’alûn(yef’alûne).

227 - İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve zekerûllâhe kesîran ventesarû min ba’di mâ zulimû, ve se ya’lemullezîne zalemû eyye munkalebin yenkalibûn(yenkalibûne).