1 - Hâ mîm.

2 - Vel kitâbil mubîn(mubîni).

3 - İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâreketin innâ kunnâ munzirîn(munzirîne).

4 - Fihâ yufreku kullu emrin hakîm(hakîmin).

5 - Emren min indinâ innâ kunnâ mursilîn(mursilîne).

6 - Rahmeten min rabbik(rabbike), innehu huves semîul alîm(alîmu).

7 - Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ, in kuntum mûkinîn(mûkinîne).

8 - Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît(yumîtu), rabbukumve rabbu âbâikumul evvelîn(evvelîne).

9 - Bel hum fî şekkin yel’abûn(yel’abûne).

10 - Fertekib yevme te’tîs semâu bi duhânin mubîn(mubînin).

11 - Yagşân nâs(nâse), hâzâ azâbun elîm(elîmun).

12 - Rabbenekşif annel azâbe innâ mû’minûn(mû’minûne).

13 - Ennâ lehumuz zikrâ ve kad câehum resûlun mubîn(mubînun).

14 - Summe tevellev anhu ve kâlû muallemun mecnûn(mecnûnun).

15 - İnnâ kâşifûl azâbi kalîlen innekum âidûn(âidûne).

16 - Yevme nebtışul batşetel kubrâ innâ muntekimûn(muntekimûne).

17 - Ve lekad fetennâ kablehum kavme fir’avne ve câehum resûlun kerîm(kerîmun).

18 - En eddû ileyye ibâdallâh(ibâdallâhi), innî lekum resûlun emîn(emînun).

19 - Ve en lâ ta’lû alâllâh(alâllâhi), innîâtîkum bi sultânin mubîn(mubînin).

20 - Ve innî uztu bi rabbî ve rabbikumen tercumûni.

21 - Ve in lem tû’minû lî fa’tezilûni.

22 - Fe deâ rabbehû enne hâulâi kavmun mucrimûn(mucrimûne).

23 - Fe esri bi ibâdî leylen innekum muttebeûn(muttebeûne).

24 - Vetrukil bahre rehvâ(rehven), innehum cundun mugrekûn(mugrekûne).

25 - Kem terekû min cennâtin ve uyûn(uyûnin).

26 - Ve zurûin ve makâmin kerîm(kerîmin).

27 - Ve na’metin kânû fîhâ fâkihîn(fâkihîne).

28 - Kezâlik(kezâlike), ve evresnâhâ kavmen âharîn(âharîne).

29 - Fe mâ beket aleyhimus semâu vel ardu ve mâ kânû munzarîn(munzarîne).

30 - Ve lekad necceynâ benî isrâîle minel azâbil muhîn(muhîni).

31 - Min fir’avn(fir’avne), innehu kâne âliyen minel musrifîn(musrifîne).

32 - Ve lekadihternâhum alâ ilmin alel âlemîn(âlemîne).

33 - Ve âteynâhum minel âyâti mâ fîhi belâun mubîn(mubînun).

34 - İnne hâulâi le yekûlûn(yekûlûne).

35 - İn hiye illâ mevtetunel ûlâve mâ nahnu bi munşerîn(munşerîne).

36 - Fe’tû bi âbâinâ in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

37 - E hum hayrun em kavmu tubbein vellezîne min kablihim, ehleknâhum innehum kânû mucrimîn(mucrimîne).

38 - Ve mâ halaknes semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ lâibîn(lâibîne).

39 - Mâ halaknâhumâ illâ bil hakkı ve lâkinne ekserehum lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

40 - İnne yevmel faslı mîkâtuhum ecmaîn(ecmaîne).

41 - Yevme lâ yugnî mevlen an mevlen şey’en ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

42 - İllâ men rahimallâh(rahimallâhu), innehu huvel azîzur rahîm(rahîmu).

43 - İnne şeceretez zakkûm(zakkûmi).

44 - Taâmul esîm(esîmi).

45 - Kel muhl(muhli), yaglî fîl butûn(butûni).

46 - Ke galyil hamîm(hamîmi).

47 - Huzûhu fa’tilûhu ilâ sevâil cahîm(cahîmi).

48 - Summe subbû fevka re’sihî min azâbil hamîm(hamîmi).

49 - Zuk, inneke entel azîzul kerîm(kerîmu).

50 - İnne hâzâ mâ kuntum bihî temterûn(temterûne).

51 - İnnel muttekîne fî makâmin emîn(emînin).

52 - Fî cennâtin ve uyûn(uyûnin).

53 - Yelbesûne min sundusin ve istebrakın mutekâbilîn(mutekâbilîne).

54 - Kezâlik(kezâlike), ve zevvecnâhum bi hûrin în(înin).

55 - Yed’ûne fîhâ bi kulli fâkihetin âminîn(âminîne).

56 - Lâ yezûkûne fîhel mevte illel mevtetel ûlâ, ve vekâhum azâbel cahîm(cahîmi).

57 - Fadlen min rabbik(rabbike), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

58 - Fe innemâ yessernâhu bi lisânike leallehum yetezekkerûn(yetezekkerûne).

59 - Fertekib innehum murtekıbûn(murtekibûne).