1 - Kâf vel kur’ânil mecîd(mecîdi).

2 - Bel acibû en câehum munzirun minhum fe kâlel kâfirûne hâzâ şey’un acîbun.

3 - E izâ mitnâ ve kunnâ turâbâ(turâben), zâlike rec’un baîdun.

4 - Kad alimnâ mâ tenkusul ardu minhum, ve indenâ kitâbun hafîzun.

5 - Bel kezzebû bil hakkı lemmâ câehum fe hum fî emrin merîcin.

6 - E fe lem yanzurû iles semâi fevkahum keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min furûcin.

7 - Vel arda medednâhâ ve elkaynâ fîhâ revâsiye ve enbetnâ fîhâ min kulli zevcin behîcin.

8 - Tebsıraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin.

9 - Ve nezzelnâ mines semâi mâen mubâreken fe enbetnâ bihî cennâtin ve habbel hasîdi.

10 - Ven nahle bâsikâtin lehâ tal’un nadîdun.

11 - Rızkan lil ibâdi ve ahyeynâ bihî beldeten meytâ(meyten), kezâlikel hurûcu.

12 - Kezzebet kablehum kavmu nûhın ve ashâbur ressi ve semûdu.

13 - Ve âdun ve fir’avnu ve ihvânu lûtın.

14 - Ve ashâbul eyketi ve kavmu tubbain, kullun kezzeber rusule fe hakka vaîdi.

15 - E fe ayînâ bil halkıl evvel(evveli), bel hum fî lebsin min halkın cedîd(cedîdin).

16 - Ve lekad halaknel insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh(nefsuhu), ve nahnu akrebu ileyhi min hablil verîdi.

17 - İz yetelakkâl mutelakkîyâni anil yemîni ve aniş şimâli kaîdun.

18 - Mâ yelfızu min kavlin illâ ledeyhi rakîbun atîdun.

19 - Ve câet sekretul mevti bil hakk(hakkı), zâlike mâ kunte minhu tehîdu.

20 - Ve nufiha fîs sûr(sûri), zâlike yevmul vaîdi.

21 - Ve câet kullu nefsin meahâ sâikun ve şehîdun.

22 - Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun.

23 - Ve kâle karînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd(atîdun).

24 - Elkıyâ fî cehenneme kulle keffârin anîdin.

25 - Mennâın lil hayri mu’tedin murîbin.

26 - Ellezî ceale meallâhi ilâhen âhara fe elkıyâhu fîl azâbiş şedîdi.

27 - Kâle karînuhu rabbenâ mâ etgaytuhu ve lâkin kâne fî dalâlin baîdin.

28 - Kâle lâ tahtesımû ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil vaîdi.

29 - Mâ yubeddelul kavlu ledeyye ve mâ ene bi zallâmin lil abîd(abîdi).

30 - Yevme nekûlu li cehenneme helimtele’ti ve tekûlu hel min mezîdin.

31 - Ve uzlifetil cennetu lil muttekîne gayre baîdin.

32 - Hâzâ mâ tûadûne li kulli evvâbin hafîz(hafîzin).

33 - Men haşiyer rahmâne bil gaybi ve câe bi kalbin munîbin.

34 - Udhulûhâ bi selâm(selâmin), zâlike yevmul hulûd(hulûdi).

35 - Lehum mâ yeşâûne fîhâ ve ledeynâ mezîdun.

36 - Ve kem ehleknâ kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nakkabû fîl bilâd(bilâdi), hel min mahîsin.

37 - İnne fî zâlike le zikrâ li men kâne lehu kalbun ev elkâs sem’a ve huve şehîdun.

38 - Ve lekad halaknes semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin ve mâ messenâ min lugûb(lugûbin).

39 - Fasbir alâ mâ yekûlûne ve sebbih bi hamdi rabbike kable tulûış şemsi ve kablel gurûb(gurûbi).

40 - Ve minel leyli fe sebbihhu ve edbâres sucûdi.

41 - Vestemi’ yevme yunâdil munâdi min mekânin karîb(karîbin).

42 - Yevme yesmeûnes sayhate bil hakk(hakkı), zâlike yevmul hurûci.

43 - İnnâ nahnu nuhyî ve numîtu ve ileynel masîru.

44 - Yevme teşakkakul ardu anhum sirââ(sirâan), zâlike haşrun aleynâ yesîrun.

45 - Nahnu a’lemu bi mâ yekûlûne ve mâ ente aleyhim bi cebbârin fe zekkir bil kur’âni men yehâfu vaîdi.