1 - Vez zâriyâti zerven.

2 - Fel hâmilâti vırken.

3 - Fel câriyâti yusren.

4 - Fel mukassimâti.

5 - İnnemâ tûadûne le sâdikûn.

6 - Ve inned dîne le vâkıu(vâkıun).

7 - Ves semâi zâtil hubuki.

8 - İnnekum le fî kavlin muhtelifin.

9 - Yû’feku anhu men ufik(ufike).

10 - Kutilel harrâsûne.

11 - Ellezîne hum fî gamretin sâhûne.

12 - Yes’elûne eyyâne yevmud dîn(dîni).

13 - Yevme hum alen nâri yuftenûne.

14 - Zûkû fitnetekum, hâzellezî kuntum bihî testa’cilûn(testa’cilûne).

15 - İnnel muttekîne fî cennâtin ve uyûnin.

16 - Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum, innehum kânû kable zâlike muhsinîn(muhsinîne).

17 - Kânû kalîlen minel leyli mâ yehceûn(yehceûne).

18 - Ve bil eshârihum yestağfirûne.

19 - Ve fî emvâlihim hakkun lis sâili vel mahrûmi.

20 - Ve fîl ardı âyâtun lil mûkınîne.

21 - Ve fî enfusikum, e fe lâ tubsirûn(tubsirûne).

22 - Ve fîs semâi rızkukum ve mâ tûadûn(tûadûne).

23 - Fe ve rabbis semâi vel ardı innehu le hakkun misle mâ ennekum tentıkûn(tentıkûne).

24 - Hel etâke hadîsu dayfi ibrâhîmel mukremîn(mukremîne).

25 - İz dehalû aleyhi fe kâlû selâmâ(selâmen), kâle selâm(selâmun), kavmun munkerûn(munkerûne).

26 - Fe râga ilâ ehlihî fe câe bi iclin semînin.

27 - Fe karrebehû ileyhim kâle e lâ te’kulûn(te’kulûne).

28 - Fe evcese minhum hîfeh(hîfeten), kâlû lâ tehaf, ve beşşerûhu bi gulâmin alîm(alîmin).

29 - Fe akbeletimreetuhu fî sarretin fe sakket vechehâ ve kâlet acûzun akîmun.

30 - Kâlû kezâliki kâle rabbuk(rabbuki), innehu huvel hakîmul alîmu.

31 - Kâle fe mâ hatbukum eyyuhel murselûn(murselûne).

32 - Kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîne.

33 - Li nursile aleyhim hıcâreten min tînin.

34 - Musevvemeten inde rabbike lil musrifîn(musrifîne).

35 - Fe ahrecnâ men kâne fîhâ minel mû’minîn(mû’minîne).

36 - Fe mâ vecednâ fîhâ gayre beytin minel muslimîn(muslimîne).

37 - Ve tereknâ fîhâ âyeten lillezîne yahâfûnel azâbel elîm(elîme).

38 - Ve fî mûsâ iz erselnâhu ilâ fir’avne bi sultânin mubînin.

39 - Fe tevellâ bi ruknihî ve kâle sâhırun ev mecnûnun.

40 - Fe ehaznâhu ve cunûdehu fe nebeznâhum fîl yemmi ve huve mulîm(mulîmun).

41 - Ve fî âdin iz erselnâ aleyhimur rîhal akîm(akîme).

42 - Mâ tezeru min şey’in etet aleyhi illâ cealethu ker remîm (remîmi ).

43 - Ve fî semûde iz kîle lehum temetteû hattâ hînin.

44 - Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus sâikatu ve hum yanzurûn(yanzurûne).

45 - Fe mestetâû min kıyâmin ve mâ kânû muntesirîne.

46 - Ve kavme nûhın min kabl(kablu), inne hum kânû kavmen fâsıkîn(fâsıkîne).

47 - Ves semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn(mûsiûne).

48 - Vel arda fereşnâhâ fe ni’mel mâhidûn(mâhidûne).

49 - Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).

50 - Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun).

51 - Ve lâ tec’alû meallâhi ilâhen âhar(âhara), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun).

52 - Kezâlike mâ etellezîne min kablihim min resûlin illâ kâlû sâhırun ev mecnûn(mecnûnun).

53 - E tevâsav bih(bihî), bel hum kavmun tâgûn(tâgûne).

54 - Fe tevelle anhum fe mâ ente bi melûm(melûme).

55 - Ve zekkir fe innez zikrâ tenfeul mû’minîn(mû’minîne).

56 - Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya´budûn(ya´budûni).

57 - Mâ urîdu minhum min rızkın ve mâ urîdu en yut’imûni.

58 - İnnallâhe huver rezzâku zul kuvvetil metîn(metînu).

59 - Fe inne lillezîne zalemû zenûben misle zenûbi ashâbihim fe lâ yesta’cilûni.

60 - Fe veylun lillezîne keferû min yevmihimullezî yûadûn(yûadûne).