1 - Vet TURi.

2 - Ve kitâbin mesTURin.

3 - Fî rakkın menşûrin.

4 - Vel beytil ma’mûri.

5 - Ves sakfil merfûi.

6 - Vel bahril mescûri.

7 - İnne azâbe rabbike le vâkı’un.

8 - Mâ lehu min dâfiin.

9 - Yevme temûrus semâu mevren.

10 - Ve tesîrul cibâlu seyrâ(seyren).

11 - Fe veylun yevme izin lil mukezzibîne.

12 - Ellezîne hum fî havdın yel’abûn(yel’abûne).

13 - Yevme yude’ûne ilâ nâri cehenneme de’â(de’an).

14 - Hâzihin nârulletî kuntum bihâ tukezzibûn(tukezzibûne).

15 - E fe sihrun hâzâ em entum lâ tubsirûn(tubsirûne).

16 - Islevhâ fasbirû ev lâ tasbirû sevâun aleykum, innemâ tuczevne mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

17 - İnnel muttekîne fî cennâtin ve naîmin.

18 - Fâkihîne bi mâ âtâhum rabbuhum, ve vekâhum rabbuhum azâbel cahîm(cahîmi).

19 - Kulû veşrebû henîen bi mâ kuntum ta’melûne.

20 - Muttekiîne alâ sururin masfûfeh(masfûfetin), ve zevvecnâhum bi hûrin înin.

21 - Vellezîne âmenû vettebeathum zurriyyetuhum bi îmânin elhaknâ bihim zurriyyetehum ve mâ eletnâhum min amelihim min şey’in, kullumriin bi mâ kesebe rehînun.

22 - Ve emdednâhum bi fâkihetin ve lahmin mimmâ yeştehûn (yeştehûne).

23 - Yetenâzeûne fîhâ ke’sen lâ lagvun fîhâ ve lâ te’sîmun.

24 - Ve yetûfu aleyhim gılmânun lehum ke ennehum lû’luun meknûnun.

25 - Ve akbele ba’duhum alâ ba’dın yetesâelûn(yetesâelûne).

26 - Kâlû innâ kunnâ kablu fî ehlinâ muşfikîn(muşfikîne).

27 - Fe mennallâhu aleynâ ve vekânâ azâbes semûm(semûmi).

28 - İnnâ kunnâ min kablu ned’ûh(ned’ûhu), innehu huvel berrur rahîm(rahîmu).

29 - Fe zekkir fe mâ ente bi ni’meti rabbike bi kâhinin ve lâ mecnûn (mecnûnin).

30 - Em yekûlûne şâirun neterabbesu bihî reybel menûni.

31 - Kul terabbesû fe innî meakum minel muterabbisîn (muterabbisîne).

32 - Em te’muruhum ahlâmuhum bi hâzâ em hum kavmun tâgûn (tâgûne).

33 - Em yekûlûne tekavveleh (tekavvelehu), bel lâ yû’minûn(yû’minûne).

34 - Fel ye’tû bi hadîsin mislihî in kânû sâdikîn (sâdikîne).

35 - Em hulikû min gayri şey´in em humul hâlikûn (hâlikûne).

36 - Em halakûs semâvâti vel ard(arda), bel lâ yûkınûn(yûkınûne).

37 - Em indehum hazâinu rabbike em humul musaytırûn(musaytırûne).

38 - Em lehum sullemun yestemiûne fîh(fîhî), fel ye’ti mustemiuhum bi sultânin mubîn(mubînin).

39 - Em le hul benâtu ve le kumul benûn(benûne).

40 - Em tes’eluhum ecren fe hum min magremin muskalûn(muskalûne).

41 - Em indehumul gaybu fe hum yektubûn (yektubûne).

42 - Em yurîdûne keydâ(keyden), fellezîne keferû humul mekîdûn(mekîdûne).

43 - Em lehum ilâhun gayrullâh(gayrullâhi), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

44 - Ve in yerev kisfen mines semâi sâkıtan yekûlû sehâbun merkûm(merkûmun).

45 - Fe zerhum hattâ yulâkû yevmehumullezî fîhî yus’akûne.

46 - Yevme lâ yugnî anhum keyduhum ‏şey’en ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

47 - Ve inne lillezîne zalemû azâben dûne zâlike ve lâkinne ekserehum lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

48 - Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a’yuninâ, ve sebbih bi hamdi rabbike hîne tekûmu.

49 - Ve minel leyli fe sebbihhu ve idbâren nucûmi.