1 - Ven necmi izâ hevâ.

2 - Mâ dalle sâhıbukum ve mâ gavâ.

3 - Ve mâ yentıku anil hevâ.

4 - İn huve illâ vahyun yûhâ.

5 - Allemehu şedîdul kuvâ.

6 - Zû mirreh(mirretin), festevâ.

7 - Ve huve bil ufukil a’lâ.

8 - Summe denâ fe tedellâ.

9 - Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ.

10 - Fe evhâ ilâ abdihî mâ evhâ.

11 - Mâ kezebel fuâdu mâ reâ.

12 - E fe tumâr rûnehu alâ mâ yerâ.

13 - Ve lekad reâhu nezleten uhrâ.

14 - İnde sidretil muntehâ.

15 - İndehâ cennetul me’vâ.

16 - İz yagşes sidrete mâ yagşâ.

17 - Mâ zâgal basaru ve mâ tegâ.

18 - Lekad reâ min âyâti rabbihil kubrâ.

19 - E fe reeytumul lâte vel uzzâ.

20 - Ve menâtes sâlisetel uhrâ.

21 - E lekumuz zekeru ve lehul unsâ.

22 - Tilke izen kısmetun dîzâ.

23 - İn hiye illâ esmâun semmeytumûhâ entum ve âbâukum mâ enzelallâhu bihâ min sultân(sultânin), in yettebiûne illez zanne ve mâ tehvel enfus(enfusu), ve lekad câehum min rabbihimul hudâ.

24 - Em lil insâni mâ temennâ.

25 - Fe lillâhil âhiretu vel ûlâ.

26 - Ve kem min melekin fîs semâvâti lâ tugnî şefâatuhum şey’en illâ min ba’di en ye’zenallâhu limen yeşâu ve yerdâ.

27 - İnnellezîne lâ yu’minûne bil âhireti le yusemmûnel melâikete tesmiyetel unsâ.

28 - Ve mâ lehum bihî min ilm(ilmin), in yettebiûne illez zann(zanne), ve innez zanne lâ yugnî minel hakkı şey´â(şey’en).

29 - Fe a´rıd an men tevellâ an zikrinâ ve lem yurid illel hayâted dunyâ.

30 - Zâlike mebleguhum minel ilm(ilmi), inne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bi menihtedâ.

31 - Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı li yecziyellezîne esâû bimâ amilû ve yeczîyellezîne ahsenû bil husnâ.

32 - Ellezîne yectenibûne kebâirel ismi vel fevâhışe lemem(lememe), inne rabbeke vâsiul magfireh(magfireti), huve a´lemu bikum iz enşeekum minel ardı ve iz entum e cinnetun fî butûni ummehâtikum, fe lâ tuzekkû enfusekum, huve a´lemu bi menittekâ.

33 - E fe re’eytellezî tevellâ.

34 - Ve a’tâ kalîlen ve ekdâ.

35 - E indehu ilmul gaybi fe huve yerâ.

36 - Em lem yunebbe’ bimâ fî suhufi mûsâ.

37 - Ve ibrâhîmellezî veffâ.

38 - Ellâ teziru vâziretun vizre uhrâ.

39 - Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ.

40 - Ve enne sa’yehu sevfe yurâ.

41 - Summe yuczâhul cezâel evfâ.

42 - Ve enne ilâ rabbikel muntehâ.

43 - Ve ennehu huve adhake ve ebkâ.

44 - Ve ennehu huve emâte ve ahyâ.

45 - Ve ennehu halakaz zevceyniz zekere vel unsâ.

46 - Min nutfetin izâ tumnâ.

47 - Ve enne aleyhin neş’etel uhrâ.

48 - Ve ennehu huve agnâ ve aknâ.

49 - Ve ennehu huve rabbuş şı’râ.

50 - Ve ennehû ehleke âdenil ûlâ.

51 - Ve semûde femâ ebkâ.

52 - Ve kavme nûhın min kabl(kablu), innehum kânû hum azleme ve atgâ.

53 - Vel mû’tefikete ehvâ.

54 - Fe gaşşâhâ mâ gaşşâ.

55 - Fe bi eyyi âlâi rabbike tetemârâ.

56 - Hâzâ nezîrun minen nuzuril ûlâ.

57 - Ezifetil âzifeh(âzifetu).

58 - Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh(kâşifetun).

59 - E fe min hâzel hadîsi ta’cebûn(ta’cebûne).

60 - Ve tedhakûne ve lâ tebkûn(tebkûne).

61 - Ve entum sâmidûn(sâmidûne).

62 - Fescudû lillâhi va’budû. (SECDE ÂYETİ)