1 - İkterebetis sâatu ven şakkal kamer(kameru).

2 - Ve in yerev âyeten yu’ridû ve yekûlû sihrun mustemirr(mustemirrun).

3 - Ve kezzebû vettebeû ehvâehum ve kullu emrin mustekırr(mustekırrun).

4 - Ve lekad câehum minel enbâi mâ fihî muzdecer(muzdecerun).

5 - Hikmetun bâligatun fe mâ tugnin nuzur(nuzuru).

6 - Fe tevelle anhum, yevme yed’ud dâi ilâ şey’in nukur(nukurin).

7 - Huşşe’an ebsâruhum yahrucûne minel ecdâsi keennehum cerâdun munteşir(munteşirun).

8 - Muhtıîne iled dâi, yekûlul kâfirûne hâzâ yevmun asir(asirun).

9 - Kezzebet kablehum kavmu nûhın fe kezzebu abdenâ ve kâlû mecnûnun vezducir(vezducire).

10 - Fe deâ rabbehû ennî maglûbun fentasır.

11 - Fe fetahnâ ebvâbes semâi bi mâin munhemir(munhemirin).

12 - Ve feccernel arda uyûnen feltekalmâu alâ emrin kad kudir(kudire).

13 - Ve hamelnâhu alâ zâti elvâhın ve dusur(dusurin).

14 - Tecrî bi a’yuninâ, cezâen li men kâne kufir(kufire).

15 - Ve lekad tereknâhâ âyeten fe hel min muddekir(muddekirin).

16 - Fe keyfe kâne azâbî ve nuzur(nuzuri).

17 - Ve lekad yessernel kur’âne lîz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

18 - Kezzebet âdun fe keyfe kâne azâbî ve nuzur(nuzuri).

19 - İnnâ erselnâ aleyhim rîhan sarsaren fî yevmi nahsin mustemirr(mustemirrin).

20 - Tenziun nâse ke ennehum a’câzu nahlin munkair(munkairin).

21 - Fe keyfe kâne azâbî ve nuzur(nuzuri).

22 - Ve lekad yessernel kur’âne lîz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

23 - Kezzebet semûdu bin nuzur(nuzuri).

24 - Fe kâlû ebeşeren minnâ vâhiden nettebiuhû innâ izen lefî dalâlin ve suur(suurin).

25 - E ulkıyez zikru aleyhi min beyninâ bel huve kezzâbun eşir(eşirun).

26 - Se ya’lemûne gaden menil kezzâbul eşir(eşiru).

27 - İnnâ mursilûn nâkati fitneten lehum fertekıbhum vestabir.

28 - Ve nebbi’hum ennel mâe kısmetun beynehum, kullu şirbin muhtedar(muhtedarun).

29 - Fe nâdev sâhıbehum fe teâtâ fe akar(akare).

30 - Fe keyfe kâne azâbî ve nuzur(nuzuri).

31 - İnnâ erselnâ aleyhim sayhaten vâhıdeten fe kânû ke heşîmil muhtezir(muhteziri).

32 - Ve lekad yessernel kur’âne liz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

33 - Kezzebet kavmu lûtın bin nuzur(nuzuri).

34 - İnnâ erselnâ aleyhim hâsiben illâ âle lût(lûtin), necceynâhum bi sehar(seharin).

35 - Ni’meten min indina, kezâlike neczî men şeker(şekere).

36 - Ve lekad enzerehum batşetenâ fe temârev bin nuzur(nuzuri).

37 - Ve lekad râvedûhu an dayfihî fe tamesnâ a’yunehum fe zûkû azâbî ve nuzur(nuzuri).

38 - Ve lekad sabbehahum bukreten azâbun mustekırr(mustekırrun).

39 - Fe zûkû azâbî ve nuzur(nuzuri).

40 - Ve lekad yessernel kur’âne liz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

41 - Ve lekad câe âle fir’avnen nuzur(nuzuru).

42 - Kezzebû bi âyâtinâ kullihâ fe ehaznâhum ahze azîzin muktedir(muktedirin).

43 - E kuffârukum hayrun min ulâikum em lekum berâetun fîz zubur(zuburi).

44 - Em yekûlûne nahnu cemîun muntesir(muntesirun).

45 - Se yuhzemul cem’u ve yuvellûned dubur(dubura).

46 - Belis sâatu mev’ıduhum ves sâ’atu edhâ ve emerr(emerru).

47 - İnnel mucrimîne fî dalâlin ve suur(suurin).

48 - Yevme yushabûne fîn nâri alâ vucûhihim, zûkû messe sekar(sekare).

49 - İnnâ kulle şey’in halaknâhu bi kader(kaderin).

50 - Ve mâ emrunâ illâ vâhıdetun ke lemhın bil basar(basari).

51 - Ve lekad ehleknâ eşyâakum fe hel min muddekir(muddekirin).

52 - Ve kullu şey’in fe alûhu fîz zubur(zuburi).

53 - Ve kullu sagîrin ve kebîrin mustetar(mustetarun).

54 - İnnel muttekîne fî cennâtin ve neher(neherin).

55 - Fî mak’adi sıdkın inde melîkin muktedir(muktedirin).