1 - İzâ ve kaatil vâkıah(vâkıatu).

2 - Leyse li vak’atihâ kâzibeh(kâzibetun).

3 - Hâfidatun râfiah(râfiatun).

4 - İzâ ruccetil ardu reccâ(reccen).

5 - Ve bussetil cibâlu bessâ(bessen).

6 - Fe kânet hebâen mun bessâ(bessen).

7 - Ve kuntum ezvâcen selâseh(selâseten).

8 - Fe ashâbul meymeneti mâ ashâbul meymeneti.

9 - Ve ashâbul meş´emeti mâ ashâbul meş’emeti.

10 - Ves sâbikûnes sâbikûn(sâbikûne).

11 - Ulâikel mukarrebûn(mukarrebûne).

12 - Fî cennâtin naîm(naîmi).

13 - Sulletun minel evvelîn(evvelîne).

14 - Ve kalîlun minel âhirîn(âhirîne).

15 - Alâ sururin mevdûnetin.

16 - Muttekiîne aleyhâ mutekâbilîn(mutekâbilîne).

17 - Yetûfu aleyhim vildânun muhalledûn(muhalledûne).

18 - Bi ekvâbin ve ebârîka ve ke’sin min maîn(maînin).

19 - Lâ yusaddeûne anhâ ve lâ yunzifûn(yunzifûne).

20 - Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûn(yetehayyerûne).

21 - Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(yeştehûne).

22 - Ve hûrun înun.

23 - Ke emsâlil lu’luil meknûn(meknûni).

24 - Cezâen bi mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

25 - Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmâ(te’sîmen).

26 - İllâ kîlen selâmen selâmâ(selâmen).

27 - Ve ashâbul yemîni mâ ashâbul yemîn(yemîni).

28 - Fî sidrin mahdûd(mahdûdin).

29 - Ve talhın mendûd(mendûdin).

30 - Ve zıllin memdûd(memdûdin).

31 - Ve mâin meskûb(meskûbin).

32 - Ve fâkihetin kesîrah(kesîretin)

33 - Lâ maktûatin ve lâ memnûah(memnûatin).

34 - Ve furuşin merfûah(merfûatin).

35 - İnnâ enşe’nâ hunne inşââ(inşâen).

36 - Fe cealnâ hunne ebkârân(ebkâren).

37 - Uruben etrâbâ(etrâben).

38 - Li ashâbil yemîn(yemîni).

39 - Sulletun minel evvelîn(evvelîne).

40 - Ve sulletun minel âhırîn(âhırîne).

41 - Ve ashâbuş şimâli mâ ashâbuş şimâl(şimâli).

42 - Fî semûmin ve hamîm(hamîmin).

43 - Ve zıllin min yahmûm(yahmûmin).

44 - Lâ bâridin ve lâ kerîm(kerîmin).

45 - İnnehum kânû kable zâlike mutrefîn(mutrefîne).

46 - Ve kânû yusirrûne alel hınsil azîm(azîmi).

47 - Ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâ men e innâ le meb’ûsûn(meb’ûsûne).

48 - E ve âbâunel evvelûn(evvelûne).

49 - Kul innel evvelîne vel âhirîn(âhirîne).

50 - Le mecmûûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm(ma’lûmin).

51 - Summe innekum eyyuhed dâllûnel mukezzibûn(mukezzibûne).

52 - Le âkilûne min şecerin min zakkumin.

53 - Fe mâ liûne minhel butûn(butûne).

54 - Fe şâribûne aleyhi minel hamîm(hamîmi).

55 - Fe şâribûne şurbel hîm(hîmi).

56 - Hâzâ nuzuluhum yevmed dîn(dîni).

57 - Nahnu halaknâkum fe lev lâ tusaddikûn(tusaddikûne).

58 - E fe reeytum mâ tumnûn(tumnûne).

59 - E entum tahlukûnehû em nahnul hâlikûn(hâlikûne).

60 - Nahnu kaddernâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bi mes- bûkîn(mesbûkîne).

61 - Alâ en nubeddile emsâlekum ve nunşiekum fî mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

62 - Ve lekad alimtumunneş etel ûlâ fe lev lâ tezekkerûn(tezekkerûne).

63 - E fe reeytum mâ tahrusûn(tahrusûne).

64 - E entum tezre ûnehû em nahnuz zâriûn(zâriûne).

65 - Lev neşâu le cealnâhu hutâmen fe zaltum tefekkehûn(tefekkehûne).

66 - İnnâ le mugremûn(mugremûne).

67 - Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne).

68 - E fe reeytumul mâellezî teşrebûn(teşrebûne).

69 - E entum enzeltumûhu minel muzni em nahnul munzilûn(munzilûne).

70 - Lev neşâu cealnâhu ucâcen fe levlâ teşkurûn(teşkurûne).

71 - E fe reeytumun nârelletî tûrûn(tûrûne).

72 - E entum enşe’tum şeceretehâ em nahnul munşiûn(munşiûne).

73 - Nahnu cealnâhâ tezkireten ve metâan lil mukvîn(mukvîne).

74 - Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).

75 - Fe lâ uksimu bi mevâkiin nucûm(nucûmi).

76 - Ve innehu le kasemun lev ta’lemûne azîm(azîmun).

77 - İnnehu le kur’ânun kerîm(kerîmun).

78 - Fî kitâbin meknûn(meknûnin).

79 - Lâ yemessuhû illel mutahherûn(mutahherûne).

80 - Tenzîlun min rabbil âlemîn(âlemîne).

81 - E fe bi hâzel hadîsi entum mudhinûn(mudhinûne).

82 - Ve tec’alûne rızkakum ennekum tukezzibûn(tukezzibûne).

83 - Fe lev lâ izâ belegatil hulkûme(hulkûme).

84 - Ve entum hîne izin tenzurûn(tenzurûne).

85 - Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsirûn(tubsirûne).

86 - Fe lev lâ in kuntum gayre medînîn(medînîne).

87 - Terciûnehâ in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

88 - Fe emmâ in kâne minel mukarrebîne(mukarrebîne).

89 - Fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîm(naîmin).

90 - Ve emmâ in kâne min ashâbil yemîn(yemîni).

91 - Fe selâmun leke min ashâbil yemîn(yemîni).

92 - Ve emmâ in kâne minel mukezzibîned dâllîn(dâllîne).

93 - Fe nuzulun min hamîm(hamîmin).

94 - Ve tasliyetu cahîm(cahîmin).

95 - İnne hâzâ le huve hakkul yakîn(yakîni).

96 - Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).