1 - El hâkkah(hâkkatu).

2 - Mel hâkkah(hâkkatu).

3 - Ve mâ edrâke mel hâkkah(hâkkatu).

4 - Kezzebet semûdu ve âdun bil kâriah(kâriati).

5 - Fe emmâ semûdu fe uhlikû bit tâgıyeh(tâgıyeti).

6 - Ve emmâ âdun fe uhlikû bi rîhın sarsarin âtiyeh(âtîyetin).

7 - Sehharehâ aleyhim seb’a leyâlin ve semâniyete eyyâmin husûmen fe terel kavme fîhâ sar’â ke ennehum a’câzu nahlin hâviyeh(hâviyetin).

8 - Fe hel terâ lehum min bâkıyeh(bâkıyetin).

9 - Ve câe fir’avnu ve men kablehu vel mu’tefikâtu bil hâtıeh(hâtıeti).

10 - Fe asav resûle rabbihim fe ehazehum ahzeten râbiyeh(râbiyeten).

11 - İnnâ lemmâ tagal mâu hamelnâkum fîl câriyeh(câriyeti).

12 - Li nec’alehâ lekum tezkireten ve teıyehâ uzunun vâıyeh(vâıyetun).

13 - Fe izâ nufiha fîs sûri nefhatun vâhıdeh(vâhıdetun).

14 - Ve humiletil ardu vel cibâlu fe dukketâ dekketen vâhıdeh(vâhıdeten).

15 - Fe yevme izin vekaatil vâkıah(vâkıatu).

16 - Ven şakkatis semâu fe hiye yevme izin vâhiyeh(vâhiyetun).

17 - Vel meleku alâ ercâihâ, ve yahmilu arşe rabbike fevkahum yevme izin semâniyeh(semâniyetun).

18 - Yevme izin tu’radûne lâ tahfâ minkum hâfiyeh(hâfiyetun).

19 - Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînihî fe yekûlu hâumukreû kitâbiyeh.

20 - İnnî zanentu enniy mulâkın hısâbiyeh.

21 - Fe huve fî îşetin râdıyeh(râdıyetin).

22 - Fî cennetin âliyeh(âliyetin).

23 - Kutûfuhâ dâniyeh(dâniyetun).

24 - Kulû veşrebû henîen bimâ esleftum fîl eyyâmil hâliyeh(hâliyeti).

25 - Ve emmâ men ûtiye kitâbehu bi şimâlihî fe yekûlu yâ leytenî lem ûte kitâbiyeh.

26 - Ve lem edri mâ hısâbiyeh.

27 - Yâ leytehâ kânetil kâdiyeh(kâdiyete).

28 - Mâ agnâ annî mâliyeh.

29 - Heleke annî sultâniyeh.

30 - Huzûhu fe gullûh(gullûhu).

31 - Summel cahîme sallûh(sallûhu).

32 - Summe fî silsiletin zer’uhâ seb’ûne zirâan feslukûh(feslukûhu).

33 - İnnehu kâne lâ yu’minu billâhil azîm(azîmi).

34 - Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).

35 - Fe leyse lehul yevme hâhunâ hamîm(hamîmun).

36 - Ve lâ taâmun illâ min gıslîn(gıslînin).

37 - Lâ ye’kuluhu illel hâtiûn(hâtiûne).

38 - Fe lâ uksımu bima tubsırûn(tubsırûne).

39 - Ve mâ lâ tubsırûn(tubsırûne).

40 - İnnehu le kavlu resûlun kerîmin.

41 - Ve mâ huve bi kavli şâirin, kalîlin mâ tu’minûn(tu’minûne).

42 - Ve lâ bi kavli kâhin(kâhinin), kalîlen mâ tezekkerûn(tezekkerûne).

43 - Tenzîlun min rabbil âlemîn(âlemîne).

44 - Ve lev tekavvele aleynâ ba’dal ekâvîl(ekâvîli).

45 - Le ehaznâ minhu bil yemîn(yemîni).

46 - Summe le kata’nâ minhul vetîn(vetîne).

47 - Fe mâ minkum min ehadin anhu hâcizîn(hâcizîne).

48 - Ve innehu le tezkiretun lil muttekîn(muttekîne).

49 - Ve innâ le na’lemu enne minkum mukezzibîn(mukezzibîne).

50 - Ve innehu le hasretun alel kâfirîn(kâfirîne).

51 - Ve innehu le hakk´ul yakîn(yakîni).

52 - Fe sebbıh bismi rabbikel azîm(azîmi).