1 - Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben).

2 - Yehdî iler ruşdi fe âmennâ bih(bihî), ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden).

3 - Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veledâ(veleden).

4 - Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alâllâhi şetatâ(şetatan).

5 - Ve ennâ zanennâ en len tekûlel insu vel cinnu alâllâhi kezibâ(keziben).

6 - Ve ennehu kâne ricâlun minel insi yeûzûne bi ricâlin minel cinni fe zâdûhum rehekâ(rehekan).

7 - Ve ennehum zannû kemâ zanentum en len yeb’asallâhu ehadâ(ehaden).

8 - Ve ennâ le mesnes semâe fe vecednâhâ muliet haresen şedîden ve şuhubâ(şuhuben).

9 - Ve ennâ kunnâ nak’udu minhâ mekâıde lis sem’i fe men yestemiıl âne yecid lehu şihâben rasadâ(rasaden).

10 - Ve ennâ lâ nedrî eşerrun urîde bi men fîl ardı em erâde bi him rabbuhum reşedâ(reşeden).

11 - Ve ennâ minnes sâlihûne ve minnâ dûne zâlik(zâlike), kunnâ tarâika kıdedâ(kıdeden).

12 - Ve ennâ zanennâ en len nu’cizallâhe fîl ardı ve len nu’cizehu herebâ(hereben).

13 - Ve ennâ lemmâ semi’nel hudâ âmennâ bih(bihî), fe men yu’min bi rabbihî fe lâ yehâfu bahsen ve lâ rehekâ(rehekan).

14 - Ve ennâ minnel muslimûne ve minnel kâsitûn(kâsitûne), fe men esleme fe ulâike teharrev reşedâ(reşeden).

15 - Ve emmel kâsitûne fe kânû li cehenneme hatabâ(hataban).

16 - Ve en levistekâmû alet tarîkati le eskaynâhum mâen gadekâ(gadekan).

17 - Li neftinehum fîh(fîhi), ve men yu’rıd an zikri rabbihî yeslukhu azâben saadâ(saaden).

18 - Ve ennel mesâcide lillâhi fe lâ ted’û maallâhi ehadâ(ehaden).

19 - Ve ennehu lemmâ kâme abdullâhi yedûhu kâdû yekûnûne aleyhi libedâ(libeden).

20 - Kul innemâ ed’û rabbî ve lâ uşriku bihî ehadâ(ehaden).

21 - Kul innî lâ emliku lekum darren ve lâ reşedâ(reşeden).

22 - Kul innî len yucîrenî minallâhi ehadun ve len ecide min dûnihî multehadâ(multehaden).

23 - İllâ belâgan minallâhi ve risâlâtih(risâlâtihî), ve men ya’sıllâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden).

24 - Hattâ izâ reev mâ yûadûne fe se ya’lemûne men ad’afu nâsıren ve ekallu adedâ(adeden).

25 - Kul in edrî e karîbun mâ tûadûne em yec’alu lehu rabbî emedâ(emedan).

26 - Âlimul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehadâ(ehaden).

27 - İllâ menirtedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadâ(rasaden).

28 - Li ya’leme en kad eblegû rısâlâti rabbihim ve ehâta bimâ ledeyhim ve ahsâ kulle şey’in adedâ(adeden).