1 - Ves semâi zâtil burûc(burûci).

2 - Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi).

3 - Ve şâhidin ve meşhûd(meşhûdin).

4 - Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).

5 - Ennâri zâtil vekûd(vekûdi).

6 - İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).

7 - Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne şuhûd(şuhûdun).

8 - Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).

9 - Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in şehîd(şehîdun).

10 - İnnellezîne fetenul mu’minîne vel mu’minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı).

11 - İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru).

12 - İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).

13 - İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu).

14 - Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu).

15 - Zul arşil mecîd(mecîdu).

16 - Fa’âlun limâ yurîd(yurîdu).

17 - Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).

18 - Fir’avne ve semûd(semûde).

19 - Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).

20 - Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun).

21 - Bel huve kur’ânun mecîd(mecîdun).

22 - Fî levhın mahfûz(mahfûzın).